កម្រងសំណួរស្ដីពី
ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ ឆ្នាំ២០២២

(កម្រងសំណួរបំពេញដោយខ្លួនឯង)

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកើនឡើងឥតឈប់ឈរលើគុណភាពនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មក្នុងវិស័យអប់រំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន កំពុងពិចារណាលើការកៀរគរប្រភពទន់តាមរយៈការបោះផ្សាយភាគហ៊ុន (មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុល) ក្នុងទីផ្សារមូលបត្រម្ពុជានិង/ឬទីផ្សារមូលបត្របរទេសដើម្បីវិនិយោគលើផែនការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានគ្រោងទុក។ ដោយសារនេះជាការសិក្សាដំណាក់កាលដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនលើការបោះផ្សាយមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកចូលរួមផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ លើទីផ្សារមូលបត្រនេះ ថាតើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រភេទមូលបត្រមួយណា និងលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះ ដើម្បីឱ្យអ្នកវិនិយោគឬទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន។

* ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (“MJQE”) មានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធដូចជា មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ (Aii) សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS) សូហ្គូ (STUDY OVERSEAS GO OVERSEAS – “SOGO”) និង អាយលើន (“i-Learn”)។

Responsive image

ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការប្រមូលព័ត៌មានដែលមានគុណភាពល្អ យើង (ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន) សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា អ្នកនឹងបំពេញព័ត៌មានពិតទៅក្នុងកម្រងសំណួរនេះដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ និងភក្តីភាព។ យើង(ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន) សូមធានាថា រាល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សាការសម្ងាត់១០០ភាគរយ ហើយប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគោលបំណងសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ។

I. ស្ថានភាពរបស់អ្នកតបសម្ភាសន៍
ដើម្បីឱ្យយើងអាចស្គាល់គ្នាបានកាន់តែច្បាស់ និងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា សូមអ្នកបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នកដូចខាងក្រោមនេះ៖
សូមគូសសញ្ញាគ្រីសក្នុងប្រអប់ព័ត៌មាននិងបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះ៖
1. ឈ្មោះ :*
អ៊ុីម៉ែល *
3. ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ : *
4. ទូរសព្ទ :*
5. អាយុ :* ឆ្នាំ
6.1. តើអ្នកមានកូនឬក្មេងអាយុចាប់ពី២ឆ្នាំទៅ១៨ឆ្នាំចំនួនប៉ុន្មានក្នុងបន្ទុកគ្រួសារ? (រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នក កំពុងរៀនផងដែរ)? នាក់។
6.2 ចំណោមនោះ តើមានក្មេងប៉ុន្មាននាក់ដែលកំពុងសិក្សា? នាក់។
II. ភក្ដីភាពនិងការចូលរួមចំណែករបស់ដើម្បីធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន រីកចម្រើន
សូមគូសវង្វង់លើលេខខាងក្រោមនេះ ដើម្បីកំណត់នូវកម្រិតណែនាំរបស់អ្នកស្តីពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ទៅកាន់បងប្អូន មិត្តភក្តិ អ្នកជិតខាង ដៃគូការងារ និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យមកប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយចាប់ពី 0 (អ្នកនឹងមិនណែនាំទាល់តែសោះ) ទៅ 10 (អ្នកពេញចិត្តនឹងណែនាំគ្រប់គ្នា) ដូចខាងក្រោមនេះ៖
អ្នកនឹងមិនណែនាំទាល់តែសោះ ធម្មតា អ្នកពេញចិត្តនឹងណែនាំគ្រប់គ្នា
III. ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចំពោះប្រវត្តិកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី
តើអ្នកពេញចិត្ត អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី កម្រិតណាដែរ ចំពោះការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនក្ដីនិង/ឬមតិសាធារណៈក្ដី តាមរយៈការថ្លែងសុន្ទរកថា និងការបោះផ្សាយសៀវភៅស្ដីពីការអប់រំទូទៅ និង/ឬការអប់រំសុខភាព ឬការបញ្ចេញទស្សនៈទូទៅលើបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច ។ល។ សូមគូសវង្វង់លើលេខដែលអ្នកពេញចិត្តចំពោះប្រវត្តិកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិនាមរបស់ អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ដោយគិតពីលេខ 1 (អ្នកមិនពេញចិត្តទាល់តែសោះ) ទៅ 10 (អ្នកពេញចិត្តខ្លាំងបំផុត)។
អ្នកនឹងមិនណែនាំទាល់តែសោះ ធម្មតា អ្នកពេញចិត្តនឹងណែនាំគ្រប់គ្នា
IV.សូមប្រាប់នូវបណ្តាញសង្គមដែលអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល ១ ខែនេះ ។ ហើយសូមធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ពី លេខ ១ ដល់ ៣ ទៅលើបណ្ដាញសង្គមនីមួយៗ ។
# បណ្ដាញសង្គម Top-3 Daily Usage
V. ចំណេះដឹងពីទីផ្សារហ៊ុន និងឆន្ទៈវិនិយោគភាគហ៊ុន (មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុល) ជាមួយក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន
1 តើអ្នកមានការយល់ដឹងពីទីផ្សារហ៊ុនកម្រិតណាដែរ? សូមគូសសញ្ញាគ្រីសក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម (ចម្លើយមានតែមួយគត់)៖
2 តើអ្នកមានការយល់ដឹងពីទីផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាកម្រិតណាដែរ? សូមគូសសញ្ញាគ្រីសក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម (ចម្លើយមានតែមួយគត់)៖
3 តើអ្នកនឹងវិនិយោគ/ទិញភាគហ៊ុនកម្មសិទ្ធិនិង/ឬសញ្ញាបណ្ណណាមួយដែលបោះផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ដែរឬទេ?