សមាគម​សហ​គ្រិន​ស្រ្តី​​កម្ពុជា បាន​រក​ឃើញ​​ប្រធាន​ថ្មី​​សម្រាប់​​អាណត្តិ​ទី៣​ហើយ

សមាគម​សហ​គ្រិន​ស្រ្តី​​កម្ពុជា បាន​រក​ឃើញ​​ប្រធាន​ថ្មី​​សម្រាប់​​អាណត្តិ​ទី៣​ហើយ

លោកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ជំរុញ​ឱ្យ​ប្រធាន​ទើប​ជាប់​ឆ្នោត​ថ្មី​នៃ​សមាគម​សហ​គ្រិន​ស្រ្តី​កម្ពុជា បង្កើត​កម្ម​វិធី​ផ្តល់​ឱកាស​ឱ្យ​និស្សិត​បាន​ចូលរួម​ហាត់​ការងារ​ និង​ចូល​រួម​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ផ្សេងៗ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.