អត្ថប្រយោជន៍

អត្ថប្រយោជន៍

ក្រុមហ៊ុនម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិន្ត និងការរស់នៅដ៏ល្អប្រសើរមួយដែលពួកគេចង់បាន។ យើងបានផ្តល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដើម្បីជួយដល់បុគ្គលិកឱ្យឈានដល់សក្តានុពលរបស់ពួកគេ ហើយផ្តោតលើអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងអាជីបការងាររបស់ពួកគេ។

បុគ្គលិកពេញម៉ោងនៃក្រុមហ៊ុនម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន និងសហព័ទ្ធមានសិទ្ធិទទួលបានកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលរួមមាន៖