ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង


ព័ត៌មានសម្រាប់ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូងជាសាធារណៈ
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក
ក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ អ អេច ប៊ី ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ម.ក
ចំនួនភាគហ៊ុន IPO 19,606,600 ភាគហ៊ុនធម្មតា
តម្លៃ IPO 2,080៛0.51$
ភាគលាភ 6% ក្នុង១ឆ្នាំ រយៈពេល២ឆ្នាំ

ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមបញ្ចូលពត៌មានក្នុងទម្រង់ខាងក្រោម