ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ​១១A ផ្លូវលេខ៤០២ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ខចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទូរសព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ២៩៥, (៨៥៥) ២៣ ២២១ ២២២, (៨៥៥) ១១ ៣៨៨ ៨៦៨, (៨៥៥) ៩៣ ២១៧ ២១៧
អ៊ីម៉ែល៖ info@mjqeducation.edu.kh

ទំនាក់ទំនង