ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក