កម្រងសំណួរស្ដីពី
ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ ឆ្នាំ២០២២

(កម្រងសំណួរបំពេញដោយខ្លួនឯង)

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកើនឡើងឥតឈប់ឈរលើគុណភាពនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មក្នុងវិស័យអប់រំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន កំពុងពិចារណាលើការកៀរគរប្រភពទន់តាមរយៈការបោះផ្សាយភាគហ៊ុន (មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុល) ក្នុងទីផ្សារមូលបត្រម្ពុជានិង/ឬទីផ្សារមូលបត្របរទេសដើម្បីវិនិយោគលើផែនការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានគ្រោងទុក។ ដោយសារនេះជាការសិក្សាដំណាក់កាលដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនលើការបោះផ្សាយមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកចូលរួមផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ លើទីផ្សារមូលបត្រនេះ ថាតើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រភេទមូលបត្រមួយណា និងលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះ ដើម្បីឱ្យអ្នកវិនិយោគឬទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន។

* ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (“MJQE”) មានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធដូចជា មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ (Aii) សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS) សូហ្គូ (STUDY OVERSEAS GO OVERSEAS – “SOGO”) និង អាយលើន (“i-Learn”)។

Responsive image

ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការប្រមូលព័ត៌មានដែលមានគុណភាពល្អ យើង (ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន) សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា អ្នកនឹងបំពេញព័ត៌មានពិតទៅក្នុងកម្រងសំណួរនេះដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ និងភក្តីភាព។ យើង(ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន) សូមធានាថា រាល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សាការសម្ងាត់១០០ភាគរយ ហើយប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគោលបំណងសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ។

VI. ប្រភពចំណូលនិងចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក
1 សូមគូសសញ្ញាគ្រីសក្នុងប្រអប់ចន្លោះប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក ដូចខាងក្រោមនេះ៖
2 សូមបញ្ជាក់ពីប្រភពចំណូលសំខាន់ៗក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក
VII. ប្រាក់សន្សំ (ប្រាក់ចំណូលដែលសល់ពីការចំណាយប្រចាំខែឬអាចទុកវិនិយោគបាន)
1 ជាមធ្យម តើប្រាក់សន្សំ ប្រចាំខែរបស់អ្នកប្រហែលប៉ុន្មាន (ប្រាក់ចំណូលដែលសល់ពីការចំណាយប្រចាំខែឬអាចទុកវិនិយោគបាន)? សូមគូសសញ្ញាគ្រីសលើចន្លោះប្រាក់សន្សំជាមធ្យមប្រចាំខែរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមនេះ (ចម្លើយមានតែមួយគត់)៖
2 ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំមកនេះ តើអ្នកបានយកប្រាក់ដែលសល់ពីការចំណាយប្រចាំខែទាំងនោះទៅសន្សំ ទិញ វិនិយោគ លើអ្វីខ្លះ សូមគូសលើប្រអប់ទាំងឡាយណាដែលអ្នកបានយកប្រាក់ទៅសន្សំ ទិញ វិនិយោគ (ចម្លើយមានច្រើន)៖
VIII. ចំណេះដឹងពីទីផ្សារមូលបត្រ និងឆន្ទៈវិនិយោគភាគហ៊ុន (មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុល) ជាមួយក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន
1 តើអ្នកមានការយល់ដឹងពីទីផ្សារហ៊ុនកម្រិតណាដែរ? សូមគូសសញ្ញាគ្រីសក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម (ចម្លើយមានតែមួយគត់)៖
2 តើអ្នកមានការយល់ដឹងពីទីផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាកម្រិតណាដែរ? សូមគូសសញ្ញាគ្រីសក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម (ចម្លើយមានតែមួយគត់)៖
3 នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា តើអ្នកនឹងវិនិយោគ/ទិញភាគហ៊ុនណាមួយដែរឬទេ? សូមគូសសញ្ញាគ្រីសលើប្រភេទមូលបត្រដែលអ្នកនឹងវិនិយោគ/ទិញ (ចម្លើយមានច្រើន)៖ សូមគូសសញ្ញាគ្រីស «ប្រសិនបើអ្នកមិនមានបំណងវិនិយោគ/ទិញ»
VII. សូមអានរាល់ប្រយោគខាងក្រោមនេះ បន្ទាប់មកសូមគ្រីសក្នុងវង្វង់មូលខាងក្រោមលេខដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពយល់ស្របរបស់អ្នកលើប្រយោគនីមួយៗខាងក្រោមនេះ ដោយគិតចាប់ពីលេខ 1 (មិនយល់ស្របទាំងស្រុង) ទៅ 10 (យល់ស្របទាំងស្រុង) (ក្នុងមួយប្រយោគ អ្នកអាចគូសសញ្ញាគ្រីសបានតែមួយប៉ុណ្ណោះ)៖
ប្រយោគលើកឡើងថាដូចខាង៖ 1.មិនយល់ស្របទាំងស្រុង 10.យល់ស្របទាំងស្រុង
A. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រវត្តិកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្អ។
B. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលមានការរីកចម្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
C. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន មានទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មច្បាស់លាស់។
D. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន កំពុងផ្ដល់សេវាកម្មល្អដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។
E. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន កំពុងផ្ដល់គុណភាពសេវាកម្មល្អដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។
F. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន កំពុងផ្ដល់នូវថ្លៃនៃសេវាកម្មនិងផលិតផលដែលមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារ។
G. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន មានធនធានមនុស្សល្អៗគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
H. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន មានលំនឹងលើប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។
I. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន កំពុងទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
J. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន អាចចូលចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនកំពូលទាំង 5 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ។
K. ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន នឹងពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក ជាពិសេសចូលទៅក្នុងប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
L. និយាយជារួម ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន បានធ្វើឱ្យខ្ញុំជឿជាក់លើការវិនិយោគរយៈពេលវែងបាន។
2 តើអ្នកនឹងវិនិយោគ/ទិញភាគហ៊ុនកម្មសិទ្ធិនិង/ឬសញ្ញាបណ្ណណាមួយដែលបោះផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ដែរឬទេ?
4 តើអ្នកចង់បានផលចំណេញពីការវិនិយោគ/ទិញមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនិង/ឬសញ្ញាបណ្ណរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ? សូមគូសសញ្ញាគ្រីសក្នុងវង្វង់មូលខាងក្រោម។